Free songs
PIRC

Artyku?y

Korzy?ci z wprowadzenia Rozporz?dzenia Budynkowego

Korzy?ci z wprowadzenia Rozporz?dzenia Budynkowego

Od 23 lutego 2013 r. obowi?zuje nowelizacja Rozporz?dzenia Budynkowego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie. Rozporz?dzenie to zosta?o opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 22 listopada 2012 r., poz. 1289. Nowelizacja Rozporz?dzenia zapewnia dost?p do sygna?ów TV i SAT w jako?ci na jak? najcz??ciej nie mo?e pozwoli? sobie indywidualny odbiorca.

CZYTAJ WI?CEJ


Wszystko z jednego gniazdka

Jeszcze kilka lat temu typowy polski dom czy kamienica oblepione by?y satelitarnymi antenami, po elewacjach zwisa?y kable, a na klatkach schodowych pi?trzy?y si? ró?nego rodzaju puszki nale??ce do operatorów sieci kablowych czy telekomunikacyjnych.

CZYTAJ WI?CEJ


Zmiany w kodeksie budowlanym w kontek?cie spraw teletechnicznych

W lutym tego roku min? 4 lata od wej?cia w ?ycie rewolucyjnej nowelizacji rozporz?dzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. poz. 1289 z 2012 r.), która – jak przysta?o na XXI wiek – wprowadzi?a swobodny wybór sposobu od-bioru telewizji i radia, poprzez zainstalowanie na ka?dym budynku wielorodzinnym anten do odbioru radia, telewizji naziemnej DVB-T i telewizji satelitarnej, a tak?e dost?pu do telewizji kablowej.

Jaki to ma zwi?zek z Kodeksem budowlanym i planowanymi zmianami w 2017 roku?

CZYTAJ WI?CEJ

POBIERZ PDF


Pi?? kabli do ka?dego mieszkania – Jacek Kosiorek

Pi?? kabli do ka?dego mieszkania to strata czy zysk?

Unia Europejska oczekuje, ?e we wszystkich krajach UE do 2020 r. prawie 50% spo?eczeństwa b?dzie mia?o dost?p do Internetu o pr?dko?ciach co najmniej 100 Mb/s, a pozosta?a cz??? do Internetu o przepustowo?ci minimum 30 Mb/s.

CZYTAJ WI?CEJ

POBIERZ PDF


Instalacja zbiorowa i satelitarna – Jacek Kosiorek

Rozporz?dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr 1289 z dnia 6 listopada 2012 r, które wesz?o w ?ycie dnia 23 lutego 2013 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie warunków technicznych (WT), nak?ada na inwestorów obowi?zek wybudowania instalacji zbiorowej do odbioru programów naziemnych radiowych DAB i telewizyjnych DVB-T oraz instalacji satelitarnej dla dwóch satelitów. Budynki wielorodzinne to takie, które posiadaj? powy?ej dwóch lokali mieszkalnych.

CZYTAJ WI?CEJ

POBIERZ PDF?
JK彩票 仙游县| 班戈县| 洪泽县| 遂川县| 西乌珠穆沁旗| 盐城市| 江安县| 万全县| 神农架林区| 东城区| 利川市| 富蕴县| 略阳县| 阿城市| 都江堰市| 叶城县| 宁夏| 会同县| 江北区| 两当县| 若羌县| 巴东县| 新巴尔虎右旗| 英吉沙县| 京山县| 阳山县| 宿迁市| 镇巴县| 容城县| 荔浦县| 平遥县| 仪征市| 龙川县| 斗六市| 鄂托克前旗| 海口市| 礼泉县| 安西县| 称多县| 东乡族自治县| 龙口市|