Free songs
PIRC

Rozporz?dzenie budynkowe

Dokumenty


Artyku?yOdbiera? sygna? z Kosmosu. 30-lecie telewizji satelitarnej w Polsce

 

Wyniesienie na orbit? geostacjonarn? satelity ASTRA 1A rozpocz??o 30 lat temu er? telewizji satelitarnej w Polsce. Od tego momentu Polacy po raz pierwszy mogli odbiera? zagraniczne kana?y. W tym czasie te? na masow? skal? na fasadach budynków zacz??y pojawia? si? anteny do odbioru sygna?u z satelity.

Pobierz PDF

 


Podstawowe b??dy przy budowie instalacji teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych

Jak w prosty sposób sprawdzi? czy instalacje TV-2sat., ?wiat?owodowe, koncentryczne i parowe (skr?tka) s? prawid?owo wykonane?

POBIERZ? PDF

 


Korzy?ci z wprowadzenia Rozporz?dzenia Budynkowego

Korzy?ci z wprowadzenia Rozporz?dzenia Budynkowego

Od 23 lutego 2013 r. obowi?zuje nowelizacja Rozporz?dzenia Budynkowego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie. Rozporz?dzenie to zosta?o opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 22 listopada 2012 r., poz. 1289. Nowelizacja Rozporz?dzenia zapewnia dost?p do sygna?ów TV i SAT w jako?ci na jak? najcz??ciej nie mo?e pozwoli? sobie indywidualny odbiorca.

CZYTAJ WI?CEJ


4 lata po wprowadzeniu Rozporz?dzenia Budynkowego

W dniach 22-24 marca 2017 roku, w Centrum Expo XXI w Warszawie, odby?y si? XV Mi?dzynarodowe Targi Sprz?tu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2017, które by?y po??czone z Wystaw? TELETECHNIKA 2017.

CZYTAJ WI?CEJ


Wszystko z jednego gniazdka

Jeszcze kilka lat temu typowy polski dom czy kamienica oblepione by?y satelitarnymi antenami, po elewacjach zwisa?y kable, a na klatkach schodowych pi?trzy?y si? ró?nego rodzaju puszki nale??ce do operatorów sieci kablowych czy telekomunikacyjnych.

CZYTAJ WI?CEJ


Zmiany w kodeksie budowlanym w kontek?cie spraw teletechnicznych

W lutym tego roku min? 4 lata od wej?cia w ?ycie rewolucyjnej nowelizacji rozporz?dzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. poz. 1289 z 2012 r.), która – jak przysta?o na XXI wiek – wprowadzi?a swobodny wybór sposobu od-bioru telewizji i radia, poprzez zainstalowanie na ka?dym budynku wielorodzinnym anten do odbioru radia, telewizji naziemnej DVB-T i telewizji satelitarnej, a tak?e dost?pu do telewizji kablowej.

Jaki to ma zwi?zek z Kodeksem budowlanym i planowanymi zmianami w 2017 roku?

CZYTAJ WI?CEJ

POBIERZ PDF


Pi?? kabli do ka?dego mieszkania – Jacek Kosiorek

Pi?? kabli do ka?dego mieszkania to strata czy zysk?

Unia Europejska oczekuje, ?e we wszystkich krajach UE do 2020 r. prawie 50% spo?eczeństwa b?dzie mia?o dost?p do Internetu o pr?dko?ciach co najmniej 100 Mb/s, a pozosta?a cz??? do Internetu o przepustowo?ci minimum 30 Mb/s.

CZYTAJ WI?CEJ

POBIERZ PDF


Instalacja zbiorowa i satelitarna – Jacek Kosiorek

Rozporz?dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr 1289 z dnia 6 listopada 2012 r, które wesz?o w ?ycie dnia 23 lutego 2013 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie warunków technicznych (WT), nak?ada na inwestorów obowi?zek wybudowania instalacji zbiorowej do odbioru programów naziemnych radiowych DAB i telewizyjnych DVB-T oraz instalacji satelitarnej dla dwóch satelitów. Budynki wielorodzinne to takie, które posiadaj? powy?ej dwóch lokali mieszkalnych.

CZYTAJ WI?CEJ

POBIERZ PDFProdukty


System dystrybucji sygna?ów satelitarnych Rack-SAT w szafach i stojakach 19”

www.rack-sat.pl


Modu? Teletechniczny. Systemowy punkt styku 19”. (MT-800/19)

Karta katalogowaPrezentacje


Zasady projektowania i budowy multiswitchowych instalacji telewizyjnych

 


?
JK彩票 绍兴县| 平湖市| 丰县| 东至县| 元谋县| 民和| 卫辉市| 江西省| 商城县| 余庆县| 吉林市| 忻州市| 古浪县| 宁都县| 徐水县| 徐州市| 高尔夫| 民丰县| 泸溪县| 巴南区| 新绛县| 南昌市| 镇远县| 托里县| 巴塘县| 镇平县| 白朗县| 辽阳市| 上犹县| 垫江县| 偃师市| 德州市| 北票市| 叶城县| 剑川县| 寿阳县| 柳州市| 安新县| 东丽区| 池州市| 开阳县|