Free songs
PIRC

Zarz?d

Prezes Zarz?du – Jacek Silski

Jacek Silski urodzony w roku w 1951 roku w Poznaniu, absolwent Politechniki Poznańskiej, Prezes Zarz?du oraz inicjator powstania Wielkopolskiego Zwi?zku Pracodawców Lewiatan. Dzia?acz gospodarczy, m.in. wspó?za?o?yciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Cz?onek Rady G?ównej Konfederacji Lewiatan, Prezes Wielkopolskiej Federacji Pracodawców, Wiceprzewodnicz?cy Woj. Komisji Dialogu Spo?ecznego Woj. Wielkopolskiego, Cz?onek Rady Programowej TVP O/Poznań.

Cz?onek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu przy Marsza?ku Województwa Wielkopolskiego, Cz?onek Rady Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemys?owej przy Politechnice Poznańskiej, Cz?onek Rady Gospodarczej przy Rektorze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Cz?onek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Wprowadzi? w kraju telewizj? satelitarn? na skal? masow? w lutym 1989 r., natychmiast po starcie satelity ASTRA z serwisem dla telewizji SKY. Udzia?owiec spó?ek grupy COMSAT, producenta sprz?tu satelitarnego od 1992 r. pod w?asn? mark? COMSAT. Inicjator likwidacji podatku akcyzowego od sprz?tu satelitarnego w 1996 r., twórca zaakceptowanych przez parlament poprawek w ustawach dot. p?atnej telewizji oraz nowelizacji rozporz?dzenia telekomunikacyjnego wprowadzaj?cego obowi?zek instalacji anten telewizji naziemnej DVB-T, satelitarnych i radiowych w nowych budynkach wielorodzinnych i budynkach u?yteczno?ci publicznej. Promotor wprowadzania nowych rozwi?zań technologicznych z wykorzystaniem radiodyfuzji w przekazie telewizji, radia i Internetu, równie? szerokopasmowego. Odznaczony Srebrnym Krzy?em Zas?ugi za dzia?alno?? spo?eczn? i zawodow? w 2005 roku, a w 2012 roku – Z?otym Krzy?em Zas?ugi. Uhonorowany przez Wojewod? Wielkopolskiego Br?zowym Medalem im. Witolda Celichowskiego za 10 letni? prac? na rzecz rozwoju i propagowania dialogu spo?ecznego, w 2015 roku uhonorowany Odznak? Honorow? za Zas?ugi dla Rozwoju Gospodarki RP przyznan? przez Ministra Gospodarki RP oraz Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego ?LABOR OMNIA VINCIT” za Krzewienie Idei Pracy Organicznej. Odznaczony równie? ?Platynowym Laurem Dekady” za realizacj? procesów konsolidacyjnych w bran?y telekomunikacyjnej w Wielkopolsce, ?Patentem Satelitarnym” w uznaniu wybitnego wk?adu w rozwój pejza?u satelitarno-kablowego oraz Indywidualn? Wielkopolsk? Nagrod? Jako?ci. Za?o?yciel i prezes honorowy Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska, organizacji, która wdro?y?a program walki wr?cz w Wojsku Polskim. Zainteresowania: dalekie podró?e, motocykle, sztuki walki, nurkowanie (nurek stopnia Master Scuba Diver), pilot samolotów ultralekkich.


Wiceprezes Zarz?du – Wojciech Sosiński


Wiceprezes Zarz?du – Jacek Kosiorek

Jacek Kosiorek jest w?a?cicielem Firmy KOMAX. Od końca lat 80 zajmuje si? systemami telewizyjnymi oraz telekomunikacyjnymi w tym Telewizji kablowej, FTTH i TV-sat. W latach lat 90 pracowa? w Telewizji Kablowej Elektrim TV w Warszawie i nieprzerwanie do lat obecnych wspó?pracuje z Operatorami Telekomunikacyjnymi. Od 2000 roku jest w?a?cicielem Firmy KOMAX i prezesem firmy KOMAX.NET Sp. z o.o. Firma KOMAX zajmuje si? projektowaniem, budow?, serwisem oraz instalacjami sieci kablowych g?ównie na terenie centralnej Polski w tym nowymi technologiami FTTH. Jest Przewodnicz?cym Grupy roboczej PIRC ds. instalacji teletechnicznych oraz wspó?autorem nowelizacji rozporz?dzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 1289), nad którym PIRC pracowa?a przez 2 lata, i które wesz?o w ?ycie 23.02.2013.


Wiceprezes Zarz?du – Pawe? ?uczak

W dniu 14 stycznia 2020 roku odby?o si? Walne Zgromadzenie Wyborcze Cz?onków PIRC, podczas którego na stanowisko Wiceprezesa Zarz?du zosta? powo?any Pan Pawe? ?uczak.


?
JK彩票 安吉县| 芜湖市| 堆龙德庆县| 崇阳县| 万全县| 济阳县| 裕民县| 宁乡县| 长白| 仙居县| 东莞市| 遵义县| 潼关县| 南安市| 冕宁县| 任丘市| 邮箱| 若尔盖县| 泉州市| 临清市| 安陆市| 滁州市| 太仓市| 双城市| 兴城市| 长宁区| 弥勒县| 天门市| 沁水县| 集安市| 怀化市| 德阳市| 昌乐县| 麻栗坡县| 油尖旺区| 临清市| 菏泽市| 洛阳市| 平武县| 新和县| 孙吴县|