Free songs
PIRC

O nas

Czym jest Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej?


Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowym (PIRC) jest kontynuatorem dzia?alno?ci Stowarzyszenia Firm Bran?y Satelitarnej (SFBS), organizacji powsta?ej w 2002 roku. Izba zrzesza nadawców i operatorów telewizji satelitarnej i naziemnej, operatorów bezprzewodowego Internetu, dostawców i producentów sprz?tu do telewizji satelitarnej i naziemnej oraz firmy us?ugowe z ca?ego kraju. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej jest obecna w pracach Sejmu, Rz?du RP oraz seminariach i konferencjach dotycz?cych szerokiej problematyki radia, telewizji i Internetu, w szczególno?ci przej?cia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej, a tak?e realizowania dost?pu do Internetu szerokopasmowego bezprzewodowego. PIRC wp?ywa na kszta?t ustaw i rozporz?dzeń dotycz?cych nowych rozwi?zań technicznych, infrastruktury telekomunikacyjnej, praw autorskich oraz rozwi?zań administracyjnych.


Misja


Statutowym zadaniem PIRC jest reprezentowanie interesów gospodarczych i spo?ecznych firm, oddzia?ywanie na kszta?towanie ustawodawstwa, polityki spo?ecznej i ekonomicznej wobec organów w?adzy publicznej. Izba wyst?puje tak?e do organów posiadaj?cych inicjatyw? prawodawcz? z wnioskami oraz opiniami w zakresie polityki gospodarczej, a tak?e wspó?dzia?a z innymi organizacjami przedsi?biorców. Oprócz tego PIRC organizuje szkolenia, prowadzi badania, prowadzi doradztwo ekonomiczne, wykonuje ekspertyzy w zakresie radiodyfuzji cyfrowej, patronuje wielu wydarzeniom zwi?zanym z rynkiem telekomunikacji i mediów oraz anga?uje si? w dzia?alno?? spo?eczn? maj?c? na celu wsparcie procesu informatyzacji spo?eczeństwa.

Polsk? Izb? Radiodyfuzji Cyfrowej kieruj? eksperci z bran?y – przedstawiciele firm od lat dzia?aj?cych na polskim rynku. W strukturach PIRC dzia?aj? równie? Rada Konsultacyjna, prowadzona jest równie? sta?a wspó?praca z Kancelariami Prawnymi.


?
JK彩票 南涧| 怀柔区| 甘泉县| 平和县| 利辛县| 麻江县| 平武县| 公主岭市| 泰州市| 平山县| 桐梓县| 太康县| 二连浩特市| 扎囊县| 临海市| 札达县| 房产| 井冈山市| 贞丰县| 易门县| 凯里市| 秦安县| 宁陕县| 黔南| 日土县| 万州区| 天长市| 大同市| 子洲县| 郸城县| 平定县| 夹江县| 沛县| 塔城市| 大冶市| 公主岭市| 定陶县| 阿瓦提县| 外汇| 凌源市| 林州市|