Free songs
PIRC

WESO?YCH ?WI?T I SZCZ??LIWEGO NOWEGO ROKU

 

Wspania?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia
sp?dzonych w ciep?ej, rodzinnej atmosferze,
samych szcz??liwych dni i sukcesów
w nadchodz?cym Nowym 2020 Roku
********************


30 lat TV SAT MAGAZYN – Uroczysta GALA Jubileuszowa w Teatrze Wielkim w ?odzi

 

TV Sat Magazyn ma ju? 30 lat. Uroczysta Gala odby?a si? w Teatrze Wielkim w ?odzi. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej zosta?a wyró?niona statuetk? – podzi?kowaniem „za owocn? wspó?prac? i wybitny wk?ad w rozwój polskiego pejza?u satelitarno – kablowego”. Podzi?kowania trafi?y równie? do firm, które od lat wspó?pracuj? z TV SAT MAGAZYN. W?ród wyró?nionych znalaz?a si? firma DIOMAR – Cz?onek PIRC.

CZYTAJ WI?CEJ


Rozporz?dzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 pa?dziernika 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

Opublikowano Rozporz?dzenie w sprawie odbiorników DVB-T2.

CZYTAJ WI?CEJ


Rzeczpospolita: „Koniec monopolu na kablówk? i internet”

Skończy si? monopol operatorów telekomunikacyjnych! Nowela megaustawy o rozwoju us?ug i sieci telekomunikacyjnych zawiera kilka wa?nych zmian. Artyku? na ten temat ukaza? si? w „Rzeczpospolitej”, 24 pa?dziernika.

CZYTAJ WI?CEJ


Mi?dzynarodowe Targi Elektrotechnika 2020
Okazja do zaprezentowania oferty w Warszawie!

5-7 lutego 2020 roku odb?dzie si? kolejna edycja Mi?dzynarodowych Targów Sprz?tu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2020, które, jak co roku po??czone b?d? z 10.Jubileuszow? Wystaw? TELETECHNIKA 2020.

CZYTAJ WI?CEJ


TOP INDUSTRY SUMMIT – Patronat PIRC

TOP INDUSTRY SUMMIT - Patronat PIRC

Forum przy?wieca idea debaty o wyzwaniach jakie stwarza post?puj?ca czwarta rewolucja przemys?owa w gronie najwi?kszych firm z polski i zagranicy.

Celem konferencji jest pokazanie, w jaki sposób ró?ne sektory produkcyjne zmieniaj? si? aby osi?gn?? miano liderów rewolucji 4.0. Zwieńczeniem konferencji b?dzie uroczysta gala wr?czenia „Diamentów Top Industry”.

CZYTAJ WI?CEJ


10. edycja SMART CITY FORUM. Inteligentne miasta nie tylko dla najwi?kszych – podsumowanie.

18 i 19 wrze?nia 2019 r. odby?a si? 10.Jubileuszowa edycja Smart City Forum.

Na Kongres ju? od 5 lat zapraszani s? przedstawiciele administracji publicznej, sektora dostawców innowacyjnych us?ug oraz eksperci w dziedzinie Smart City.

CZYTAJ WI?CEJ


Podsumowanie 8.Edycji Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech.

Zakończy?a si? jesienna, 8.Edycja Forum Nowoczesnej Produkcji.IndustryTech, która odby?a si? 23 i 24 wrze?nia 2019 r. w Arche Hotel Krakowska w Warszawie.

Przedstawiciele najwi?kszych firm produkcyjnych oraz eksperci z Polski i z zagranicy dyskutowali o przysz?o?ci nowoczesnych przedsi?biorstw i trendach zwi?zanych z Fsektorem. Podczas dwóch dni kongresu odby?o si? 5 sesji tematycznych, 10 wyst?pień, 5 debat i 12 sto?ów w sesji round tables. W wydarzeniu wzi??o udzia? 50 prelegentów oraz 500 uczestników.

CZYTAJ WI?CEJ


X WYSTAWA TELETECHNIKA 2020

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej wraz ze Stowarzyszeniem Teletechników Polskich XXI oraz Agencj? SOMA, jak co roku, zaprasza do udzia?u w 10.Jubileuszowej Wystawie TELETECHNIKA 2020, która odb?dzie si? w dniach 5 – 7 lutego 2020 roku. Wystawa organizowana jest w ramach Targów ELEKTROTECHNIKA i jest jedynym takim wydarzeniem w Polsce!

ZAPRASZAMY DO UDZIA?U W KONKURSACH!

CZYTAJ WI?CEJ


DEBATA ?Digitalizacja. Trendy i technologie, które zmieniaj? biznes” – PATRONAT PIRC

Executive Club – klub biznesowy zrzeszaj?cy kadr? zarz?dzaj?c? polskich i zagranicznych firm, organizuje 16 pa?dziernika w Hotelu Bristol Warszawie debat? pt. ?Digitalizacja. Trendy i technologie, które zmieniaj? biznes”.

CZYTAJ WI?CEJ


V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019

26-27 wrze?nia 2019 roku w Siedlcach (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) odb?dzie si? V jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019. Tematem przewodnim Szczytu b?dzie „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przysz?o?ci”.

CZYTAJ WI?CEJ


Forum Nowoczesnej Produkcji czyli technologie, które kszta?tuj? przysz?o??

23 i 24 wrze?nia 2019 r. w Arche Hotel Krakowska w Warszawie, odb?dzie si? 8. edycja Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech, kongresu, który odpowie na pytania zwi?zane ze zmieniaj?cym si? ?rodowiskiem produkcyjnym w Polsce. Wydarzenie od lat ??czy przedstawicieli kluczowych firm produkcyjnych oraz dostawców rozwi?zań. Jesiennej edycji Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech b?dzie towarzyszy? AI & Big Data Congress.

CZYTAJ WI?CEJ


Konkurs na „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepsz? instalacj? teletechniczn?”

W ramach X Wystawy TELETECHNIKA 2020, w nawi?zaniu do realizowanych instalacji telekomunikacyjnych zgodnych z Rozporz?dzeniem Budynkowym, zapraszamy do zg?oszenia Państwa obiektu do uczestnictwa w Konkursie na „Budynek Mazowsza Roku 2019 z najlepsz? instalacj? teletechniczn?”. Jest to pierwsza edycja naszego Konkursu, który, mamy nadziej?, zakończy si? sukcesem. Formularz, Regulamin i Zaproszenie znajduj? si? w poni?szym linku.

W razie zapytań i potrzeby pomocy przy wype?nianiu formularzy, szczególnie w zakresie szczegó?ów technicznych, jeste?my do Państwa dyspozycji.

CZYTAJ WI?CEJ


ARCHIWUM: 2019 <> 2018 <> 2017 <> 2016 <> 2015


?
JK彩票
博罗县| 东乌珠穆沁旗| 四平市| 增城市| 乌苏市| 乐山市| 青海省| 凯里市| 齐河县| 连云港市| 乌恰县| 抚松县| 晋江市| 六枝特区| 屏山县| 永胜县| 定西市| 邢台市| 太康县| 海丰县| 伊川县| 若尔盖县| 双牌县| 乌苏市| 易门县| 万宁市| 高淳县| 长岭县| 长岛县| 昌图县| 泰兴市| 丽江市| 巴青县| 奈曼旗| 孝义市| 新丰县| 望谟县| 成武县| 黄龙县| 瓦房店市| 修文县|