Free songs
PIRC

DVB-T

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom konsumentów przygotowa?a ?bia??” list? rekomendowanych odbiorników DVB-T. Tunery DVB-T (tzw. STB, ?set-top-box”) umieszczone na ?bia?ej” li?cie s? zgodne z podstawowymi wymaganiami u?ytkowymi, koniecznymi do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.


Przez wymagania zasadnicze rozumie si?, ?e tuner DVB-T posiada:

  • • z??cze HDMI
  • • z??cze SCART (przez które mo?na pozyska? wej?cie stereo)
  • • z??cze Dolby Digital+
  • • mo?liwo?? odbioru programów w standardzie HD

Umieszczenie odbiornika DVB-T na stworzonej przez PIRC ?bia?ej” li?cie rekomendowanych odbiorników DVB-T nie jest jednoznaczne z ca?kowit? zgodno?ci? parametrów technicznych odbiornika wymienionych w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urz?dzeń konsumenckich s?u??cych do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych oraz wszystkimi normami wymienionymi w powy?szym Rozporz?dzeniu.

Umieszczenie odbiornika DVB-T na stworzonej przez PIRC ?bia?ej” li?cie rekomendowanych odbiorników DVB-T oznacza, ?e odbiornik posiada wystarczaj?ce parametry do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, w formacie DVB-T, na terenie Polski.


Odwrotno?? przygotowanej przez Polsk? Izb? Radiodyfuzji Cyfrowej „Bia?ej” listy rekomendowanych odbiornikówLista wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi – opracowywana jest przez Urz?d Komunikacji Elektronicznej, który do tej pory skontrolowa? 45 oferowanych w sprzeda?y tunerów DVB-T, na terenie ca?ego kraju.

Przejd? do: Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urz?dzeń konsumenckich s?u??cych do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych


Celem kontroli przeprowadzonej przez Urz?d Komunikacji Elektronicznej w okresie od 1 pa?dziernika do 15 listopada 2012 r. by?o sprawdzenie, czy oferowane w sprzeda?y urz?dzenia przeznaczone do odbioru sygna?u naziemnej telewizji cyfrowej:

  1. nie wywo?uj? zaburzeń elektromagnetycznych o warto?ciach przekraczaj?cych odporno?? na te zaburzenia innych urz?dzeń;
  2. posiadaj? poprawnie naniesione oznakowanie zgodno?ci CE, a tak?e, czy producent wystawi? dla oferowanych modeli deklaracj? zgodno?ci z wymaganiami zasadniczymi;
  3. spe?niaj? wymagania Ekoprojektu, a wi?c czy s? energooszcz?dne i nie powoduj? nadmiernego zu?ycia energii elektrycznej zarówno w trybie pracy, jak i w trybie czuwania.

Kontrola UKE nie obejmowa?a natomiast weryfikacji przestrzegania przez sprzedawców obowi?zku informowania nabywcy o fakcie niespe?nienia przez urz?dzenie wymagań technicznych i eksploatacyjnych potrzebnych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, gdy? ten obowi?zek podlega kompetencjom kontrolnym Inspekcji Handlowej.

Spo?ród wszystkich skontrolowanych dekoderów, w 4 przypadkach stwierdzono drobne uchybienia administracyjne. Producenci tych wyrobów wspó?pracuj? z UKE w celu usuni?cia braków formalnych.

Weryfikacj? zgodno?ci urz?dzeń z wymaganiami w zakresie spe?niania norm kompatybilno?ci elektromagnetycznej przeprowadzono poprzez poddanie 27 urz?dzeń szczegó?owym badaniom w Laboratoriach UKE. W tej grupie wynik negatywny otrzyma?o jedynie 6 dekoderów.

Nale?y podkre?li? fakt, ?e wszystkie sprawdzone dekodery spe?ni?y normy poboru mocy ustanowione w Rozporz?dzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (wymagania Ekoprojektu).


Prezes UKE umieszcza na Li?cie wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi te urz?dzenia, których kontrola zakończy?a si? negatywnie i mo?e nakaza? ich ca?kowite wycofanie z obrotu w Polsce. Osoby nadal oferuj?ce urz?dzenia znajduj?ce si? na li?cie wyrobów niezgodnych b?d? podlega?y odpowiedzialno?ci karnej i finansowej.

Pomimo zakończenia tegorocznej dora?nej kampanii pomiaru dekoderów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej misja Prezesa UKE, której celem jest dbanie o ochron? interesu konsumentów – u?ytkowników tej grupy urz?dzeń – nie dobieg?a końca. W planie kontroli UKE na 2013 r. przewidziano prowadzenie sta?ych kontroli oferowanych w handlu set top boxów umo?liwiaj?cych odbiór nie tylko naziemnej telewizji cyfrowej, lecz tak?e telewizji satelitarnej lub kablowej.


?ród?o: UKE


?
JK彩票 建平县| 鄂温| 平武县| 荣成市| 亚东县| 葵青区| 丰原市| 巴里| 阿瓦提县| 会宁县| 汕头市| 云梦县| 武义县| 毕节市| 吉木萨尔县| 铁力市| 石楼县| 遂川县| 青铜峡市| 牙克石市| 容城县| 雷山县| 巴青县| 池州市| 张家港市| 五台县| 修水县| 东海县| 斗六市| 乐陵市| 扎鲁特旗| 南陵县| 普宁市| 思茅市| 河津市| 东港市| 饶阳县| 海阳市| 新余市| 合水县| 黔西县|