Free songs
PIRC

Cyfryzacja radia

MEMORANDUM W SPRAWIE PRZYSZ?O?CI RADIOFONII W POLSCE


W zwi?zku z procesami cyfryzacyjnymi tocz?cymi si? aktualnie w obr?bie radiofonii europejskiej, organizatorzy konferencji Cyfrowa Polska dla Wszystkich, w tym sesji Teraz Radio! – Post Scriptum, która mia?a miejsce w dniu 6 kwietnia 2013 r. w ramach Poznań Media EXPO 2013, uznali za niezb?dne sporz?dzenie memorandum w sprawie przysz?o?ci radiofonii, skierowanego do w?adz państwowych i odpowiednich organów decyzyjnych. Obserwuj?c znaczne przyspieszenie cyfryzacji radiofonii w wielu krajach Europy niezb?dne jest podj?cie konkretnych dzia?ań w tym obszarze tak?e i w Polsce. Nie b?dzie to mo?liwe bez stworzenia, wzorem innych krajów, spójnego planu cyfryzacji oraz okre?lenia szczegó?ów tego procesu, tak aby radiofonia w Polsce mog?a przej?? cyfrow? metamorfoz? bezproblemowo, tj. bez ponoszenia zb?dnych kosztów tak finansowych, jak i spo?ecznych. Konieczne tu b?dzie wsparcie w?adz państwowych, które maj? okre?lone obowi?zki w zakresie dostarczania obywatelom informacji oraz zapewnienia im dost?pu do edukacji i dóbr kultury. Kończ?cy si? w?a?nie proces cyfryzacji telewizji naziemnej wykaza? jak wa?ne jest w tego typu przedsi?wzi?ciach wsparcie rynku ze strony administracji państwowej. Sygnatariusze Memorandum apeluj? o podj?cie niezw?ocznych dzia?ań maj?cych na celu zabezpieczenie przysz?o?ci radiofonii w Polsce tak, aby proces cyfryzacji rozpocz?? si? i przebiega? w sposób p?ynny, zabezpieczaj?c interesy wszystkich nadawców – tak publicznych, jak i komercyjnych, zarówno ogólnopolskich, jak lokalnych. Efektem tych dzia?ań b?dzie wi?kszy wybór programów, nowe us?ugi multimedialne i zdecydowanie lepsza jako?? radia.

Memorandum zosta?o podpisane przez Prezesa Zarz?du Polskiego Radia SA Andrzeja Siezieniewskiego, Prezesa Zarz?du Radia Wroc?aw SA Tomasza Dud? oraz Prezesa Zarz?du Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej Jacka Silskiego i rozes?ane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Gospodarki, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urz?du Komunikacji Elektronicznej, Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji, Sejmowej Komisji Innowacyjno?ci i Nowoczesnych Technologii.Dokumenty


Artyku?y


Cyfrowe radio DAB+ dla lokalnych nadawców

WROC?AW – Radio Wroc?aw, Politechnika Wroc?awska i Instytut ??czno?ci we Wroc?awiu po??czy?y si?y by uruchomi? jednocz?stotliwo?ciow? sie? (SFN) DAB+ dla ma?ych i lokalnych nadawców we Wroc?awiu i okolicy.

CZYTAJ WI?CEJ


European Radio Show 2018

Tegoroczna edycja konferencji Salon de la Radio/European Radio Show przyci?gn??a niemal 6000 uczestników. Mogli oni tam spotka? 120 wystawców i uczestniczy? w ponad 100 sesjach konferencyjnych, dyskusjach panelowych i warsztatach, prowadzonych przez 200 prelegentów, specjalistów z bran?y radiowej.

CZYTAJ WI?CEJ?
JK彩票 怀柔区| 商丘市| 奉节县| 昌图县| 浑源县| 扎赉特旗| 徐汇区| 通江县| 赤峰市| 长垣县| 永仁县| 瓦房店市| 双鸭山市| 郸城县| 奉节县| 石门县| 仁怀市| 民乐县| 六盘水市| 门头沟区| 宜良县| 万年县| 南昌县| 容城县| 庆阳市| 漳浦县| 白山市| 图片| 九寨沟县| 多伦县| 青神县| 西乌珠穆沁旗| 鄂托克前旗| 辰溪县| 白玉县| 昌宁县| 惠水县| 阿瓦提县| 兴隆县| 芮城县| 剑川县|