Free songs
PIRC

Podsumowanie 8.Edycji Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech.

Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech, czyli czynniki niezb?dne do sukcesu nowoczesnego przedsi?biorstwa.

 

Czym tak naprawd? jest nowoczesne przedsi?biorstwo? Jak zmienia si? produkcja? W jakim kierunki powinny i?? zmiany? Czego dzi? obawia si? sektor produkcyjny? Na te oraz inne pytania odpowiadali uczestnicy 8.Edycji Forum Nowoczesnej Produkcji.IndustryTech. Jesienna edycja wydarzenia odby?a si? 23 i 24 wrze?nia 2019 r. w Arche Hotel Krakowska w Warszawie.

 

Przedstawiciele najwi?kszych firm produkcyjnych oraz eksperci z Polski i z zagranicy dyskutowali o przysz?o?ci nowoczesnych przedsi?biorstw i trendach zwi?zanych z Fsektorem. Podczas dwóch dni kongresu odby?o si? 5 sesji tematycznych, 10 wyst?pień, 5 debat i 12 sto?ów w sesji round tables. W wydarzeniu wzi??o udzia? 50 prelegentów oraz 500 uczestników.

 

Pierwszy dzień Forum Nowoczesnej Produkcji IndustryTech odbywa? si? razem z AI & Big Data Congress. Uroczystego otwarcia obu wydarzeń dokona? Przewodnicz?cy Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech, Dariusz Piotrowski, VP, Dyrektor Generalny, Dell Technologies Polska. Pierwsza debata skupi?a si? na szeroko poj?tym poj?ciu zmiany w polskich przedsi?biorstwach. Prelegenci omówili sposoby wprowadzania innowacji, zalety i wady wdra?ania nowych technologii oraz wp?yw nowej generacji pracowników na funkcjonowanie firmy. Nast?pnie odby?a si? prezentacja na temat przemys?u 4.0, oraz panel o innowacyjnym podej?ciu do danych. Dyskusje prowadzone w w?skim gronie z udzia?em ekspertów stanowi?y doskona?? okazj? do networkingu i wymiany do?wiadczeń. Tematy dost?pne w trakcie sesji round tables:

 • Które dziedziny produkcji dzi?ki ML oraz Big Data mo?emy zoptymalizowa?, a które ulegn? gruntowej rewolucji?
 • Jak sprawnie wdra?a? nowych ludzi w czasach 40%-owej rotacji pracowników?
 • Robotyczna windykacja – use cases na czym polega fenomen u?yteczno?ci robotów w telefonicznym monitoringu p?atno?ci w dzia?ach windykacji?
 • Machine learning w biznesie i nie tylko
 • Dane akceleratorem Industry 4.0
 • Jak przeprowadzi? analiz? przedwdro?eniow?, aby dobrze prowadzi? now? technologi??
 • AI & Data Science w przemy?le
 • Robotyzacja procesów produkcyjnych w ?wietle przemys?u 4.0
 • Prywatno??, uczenie maszynowe i biometria behawioralna. Gdzie jest Twoja granica?
 • Zaanga?uj pracowników produkcyjnych z wykorzystaniem grywalizacji
 • Jak innowacyjne modele biznesowe oparte o Big Data kszta?tuj? rzeczywisto???
 • Jak zbudowa? skuteczn? strategi? u?ycia AI/ML w przedsi?biorstwie produkcyjnym?

Podczas drugiego dnia Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech prelegenci skupili si? na kluczowych megatrendach. Eksperci prezentowali najwa?niejsze zagadnienia dotycz?ce sektora z pomoc? praktycznych case studies. Pojawi?y si? tematy takie jak finanse 4.0, cyfrowa przestrzeń pracownika, wykorzystywanie wiedzy organizacji z programowaniu jej rozwoju. Nast?pnie odby?a si? debata na temat trendów i kierunków zmian strategii marketingowej firm oraz blok po?wi?cony factory 4.0. Wydarzenie zakończone zosta?o debat? “Jak uwzgl?dni? ekologi? w modelu biznesowym?”, podczas której omówione zosta?y najnowsze rozwi?zania w zrobotyzowanych fabrykach zwi?zane z trendem green factory oraz efektywno?ci energetycznej, a tak?e sytuacji na rynku cen energii. Program wydarzenia wzbogaci?y: Prezentacja ElixAir Show – NANOsystem poprawiaj?cy jako?? powietrza w budynkach oraz warsztaty otwarte “Transformacja firmy 4.0”.

Kongres jest realizowany w ramach dzia?alno?ci firmy MMC Polska organizuj?cej presti?owe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane specjalistom, kadrze menad?erskiej oraz zarz?dom firm.

 

Fotorelacja z wydarzenia znajduje si? tutaj

Partnerzy 8.Forum Nowoczesnej Produkcji IndustryTech:

Partnerzy Strategiczni:

Atende S.A., BIK Biuro Informacji Kredytowej, BIG Biuro Informacji Gospodarczej, Qlogix, DELL Technologies, W.P.I.P.

Partnerzy:

Advantech, Gamfi, Abak, Profescapital,

Sponsorzy:

4Results, Digital Teammates, Mitsubishi Electric, QVISTORP S.A.


?
%d bloggers like this:
JK彩票 开鲁县| 乡城县| 衡南县| 汉中市| 连山| 定西市| 老河口市| 正阳县| 靖江市| 子洲县| 弋阳县| 工布江达县| 华坪县| 林口县| 东源县| 天气| 民丰县| 巴彦淖尔市| 津市市| 桑日县| 米林县| 双桥区| 阳山县| 广昌县| 海安县| 绥芬河市| 镇赉县| 呼玛县| 石河子市| 怀化市| 乳山市| 城市| 新化县| 石河子市| 仙居县| 甘孜县| 东阳市| 德州市| 卢湾区| 淮安市| 天镇县|