Free songs
PIRC

FORUM NOWOCZESNEJ PRODUKCJI czyli technologie, które kszta?tuj? przysz?o??

23 i 24 wrze?nia 2019 r. w Arche Hotel Krakowska w Warszawie, odb?dzie si? 8. edycja Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech, kongresu, który odpowie na pytania zwi?zane ze zmieniaj?cym si? ?rodowiskiem produkcyjnym w Polsce. Wydarzenie od lat ??czy przedstawicieli kluczowych firm produkcyjnych oraz dostawców rozwi?zań. Jesiennej edycji Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech b?dzie towarzyszy? AI & Big Data Congress.

 

Tematem przy?wiecaj?cym zbli?aj?cej si? edycji kongresu jest zmiana jako poj?cie wielowymiarowe. Przez 2 dni, uczestnicy b?d? mieli szans? na zapoznanie si? z najwa?niejszymi zagadnieniami zwi?zanymi z sektorem produkcyjnym. Podczas cz??ci wspólnej spotkania przedstawione zostan? tematy zwi?zane z szeroko rozumianym poj?ciem zmiany, nowe mo?liwo?ci wykorzystania danych w zwi?zku z rozwojem technologii 5G, strategie zarz?dzania oraz wyzwania, które stoj? przed w?a?cicielami, managerami oraz pracownikami rozwijaj?cych si? firm.

 

Wa?nym aspektem 8. edycji Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech jest dopasowanie tematów, tak aby ka?de przedsi?biorstwo, niezale?nie od wielko?ci czy specyfiki produkcji, znalaz?o tematy odpowiednie dla siebie. Cz?onkowie Rady Programowej, przedstawiciele zarz?dów najwi?kszych firm produkcyjnych oraz eksperci w zakresie produkcji i nowych technologii, wyszczególnili aktualne zagadnienia istotne dla ma?ych, ?rednich i du?ych firm, tak aby produkcja mog?a przebiega? w sposób nowoczesny, efektywny, ekologiczny i oszcz?dny. Trzy g?ówne tematy wybrane przez Rad? Programow? skupiaj? si? na zmianach w strategiach marketingowych na przestrzeni lat, factory 4.0 oraz zrównowa?onym rozwoju w kontek?cie nap?dzania innowacji. Poszczególne tematy takie jak budowanie zaufania poprzez efektywn? komunikacj?, wykorzystanie automatyki przemys?owej oraz bezpieczeństwo informatyczne zostan? omówione podczas debat z udzia?em ekspertów. B?dzie tak?e mo?liwo?? rozwini?cia dyskusji oraz networkingu w mniejszych grupach podczas sesji round tables.

 

Agenda wydarzenia zosta?a ukszta?towana przez Rad? Programow? pod okiem Przewodnicz?cego Dariusza Piotrowskiego, VP, Dyrektora Generalnego, Dell Technologies Polska oraz Wiceprzewodnicz?cego Wojciecha Klimka, Cz?onka Zarz?du ds. Produkcji firmy FAKRO. W dyskusjach uczestniczyli m.in.:

  • Marcin Jadczyk, Prezes Zarz?du, Sor-Drew S.A.
  • Piotr Lisiecki, Prezes Zarz?du, Grupa Boryszew
  • Przemys?aw Mitraszewski, Prezes Zarz?du Lighthouse i Pe?nomocnik Zarz?du LPP S.A.
  • Henryk Orfinger, Prezes Zarz?du, Dr Irena Eris
  • Rafa? Rudziński, Prezes Zarz?du, Robert Bosch
  • Janusz Smok, Industry IoT Channel Manager for CEE Region, Advantech Europe BV
  • ?ukasz Szwancyber, Dyrektor Departamentu Hutnictwa, KGHM Polska Mied?
  • Stefan ?yczkowski, Prezes Zarz?du, ASTOR

 

 

„Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech jest ?wietn? okazj? do poznania najnowszych trendów z ca?ego ?wiata w dziedzinie rozwi?zań technologicznych dla przemys?u. Gromadzi najcenniejszych ekspertów-praktyków przemys?u. Zarówno tych, którzy u?ywaj? jak i tych, którzy wdra?aj? te rozwi?zania. To naprawd? ciekawe miejsce, gdzie w przyst?pny i szybki sposób mo?na dowiedzie? si? wiele o wszystkich najnowszych trendach”– mówi Marek Moczulski, Prezes Zarz?du, Bakalland S.A.

 

Jesienna, 8. edycja Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech b?dzie doskona?? okazj? do zapoznania si? z szerokim spektrum interesuj?cych tematów, praktycznych strategii oraz czo?owych przedstawicieli sektora produkcyjnego. To wydarzenie, którego nie mo?na przegapi?.

 

Wydarzenie jest realizowane w ramach dzia?alno?ci MMC Polska, firmy organizuj?cej presti?owe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane specjalistom, kadrze menad?erskiej oraz zarz?dom firm.

 

Wszelkie informacje na temat Forum Nowoczesnej Produkcji. IndstryTech mo?na znale?? za po?rednictwem oficjalnej strony kongresu: http://forumprodukcji.pl/ oraz profili spo?eczno?ciowych na portalach Facebook, Twitter oraz LinkedIn.

?
%d bloggers like this:
JK彩票 河源市| 梨树县| 永新县| 吴旗县| 新和县| 北票市| 吉林省| 华宁县| 湖南省| 海伦市| 大名县| 西林县| 财经| 海口市| 定兴县| 华容县| 繁昌县| 织金县| 延安市| 天镇县| 南汇区| 浦江县| 罗山县| 隆安县| 犍为县| 沾化县| 大田县| 岳普湖县| 肇源县| 广德县| 商洛市| 凤山县| 香港| 绍兴市| 涞水县| 泰宁县| 青神县| 丹棱县| 新邵县| 仁化县| 闵行区|