Free songs
PIRC

Aktualno?ci 2019′

POWRóT DO: AKTUALNO?CIResort cyfryzacji chce dywersyfikowa? dostawców urz?dzeń 5G

Chcemy dywersyfikacji dostawców urz?dzeń wykorzystywanych przy budowie sieci 5G; nasze stanowisko przekazali?my Komisji Europejskiej – powiedzia?a wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Doda?a, ?e resort chce te? wprowadzenia systemu certyfikatów bezpieczeństwa 5G.

CZYTAJ WI?CEJ


Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2019 – Patronat Honorowy PIRC

V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019 odb?dzie si? w dniach 26-27 wrze?nia 2019 r. w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Tematem przewodnim b?dzie: ?Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przysz?o?ci”.

CZYTAJ WI?CEJ


Inteligentne miasta nie tylko dla najwi?kszych, czyli X. Smart City Forum

18 i 19 wrze?nia 2019 r. w Arche Hotel Krakowska w Warszawie, odb?dzie si? X. jubileuszowa edycja Smart City Forum. Kongres ju? od 5 lat zrzesza przedstawicieli administracji publicznej, sektora dostawców innowacyjnych us?ug oraz ekspertów w dziedzinie Smart City.

CZYTAJ WI?CEJ


Sie? jednocz?stotliwo?ciowa DAB+ w drukowanej wersji Radio World

W czerwcowym wydaniu Radio World pojawi? si? artyku? o sieci jednocz?stotliwo?ciowej DAB+, która dzia?a w ramach projektu LokalDAB. (http://www.xzelgli.tw/cyfryzacja-radia/artykuly/cyfrowe-radio-dab-dla-lokalnych-nadawcow/). Wydawca umie?ci? nawet wzmiank? z linkiem do tego artyku?u na pierwszej stronie tego bran?owego magazynu o zasi?gu globalnym.

CZYTAJ WI?CEJ


ANGACOM 2019

4 – 6 czerwca w Kolonii odbywa? si? b?dzie kolejna edycja ANGACOM 2019 – Wystawa i Konferencja na temat szerokopasmowego internetu, telewizji i Internetu.

CZYTAJ WI?CEJ


FIBER POWER TELKO 2019

27 – 29 maja odb?dzie si? Konferencja Fiber Power TELKO 2019. Fiber Power to seria najwi?kszych konferencji organizowanych przez FCA Sp.z o.o. pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Dotychczas odby?y si? dwa wydarzenia (w 2016 i 2018 roku) przeznaczone dla sektora energetycznego, jednak w zwi?zku z du?ym zainteresowaniem innych bran?, FCA postanowi?o zorganizowa? w tym roku edycj? po?wi?con? g?ównie rynkowi telekomunikacyjnemu – Fiber Power TELKO 2019. Na konferencj? ?zaproszono? wszystkich najwi?kszych operatorów telekomunikacyjnych, transmisji danych, CATV, DC ale tak?e energetyki, którzy posiadaj? w?asn? infrastruktur? jak? Energa Operator, PSE. Udzia? w konferencji zapowiedzia?o oko?o 100 uczestników; kluczowe osoby z dzia?ów planowania i rozwoju sieci, IT, bezpieczeństwa (kierownicy i dyrektorzy, osoby decyzyjne).

CZYTAJ WI?CEJ


Ruszy?y konkursy w 34 miastach na emisj? cyfrow? w DAB+

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji og?osi?a konkurs na cyfrowe multipleksy lokalne w 34 miastach dla nadawców lokalnych i regionalnych. Chcia?aby przekona? obecne na rynku, jak i nowe rozg?o?nie, ?e koszty takiej emisji s? ni?sze, a jako?? lepsza.

CZYTAJ WI?CEJ


Rz?d przygotowa? megaustaw? w sprawie 5G i ?wiat?owodów

Minister cyfryzacji Marek Zagórski liczy na to, ?e Sejm na najbli?szym posiedzeniu zajmie si? projektem tzw. megaustawy, której przepisy s?u?? m.in. wdro?eniu 5G i u?atwiaj? budow? infrastruktury ?wiat?owodowej. Ustawa powinna by? przyj?ta przed wakacjami.

CZYTAJ WI?CEJ


Infrastruktura sieci XXI wieku czyli w drodze do globalnej wspólnoty sieciowej

8 maja w Hotelu Bristol mia?a miejsce ekspercka debata poruszaj?ca tematy nowoczesnych systemów ??czno?ci bezprzewodowej, rozwoju technologii ?wiat?owodowej oraz roli operatora w ?wiecie 5G. Wydarzenie odby?o si? pod patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji.?Infrastruktura sieci XXI wieku – relacja, foto


5.lecie Przedsi?biorcy.pl i 10.lecie MZHPiU

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w Z-Hotel Business&SPA w Otwocku, odby?a si? uroczysta Gala z okazji 5-lecia Przedsi?biorcy.pl oraz 10-lecia MZHPiU, zorganizowana przez Ogólnopolsk? Federacj? Przedsi?biorców i Pracodawców – Przedsi?biorcy.pl oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemys?u i Us?ug.

Podczas uroczysto?ci, Robert Sk?adowski, Prezes OFPiP Przedsi?biorcy.pl oraz Tomasz Wa?biński, Prezes MZHPiU, wr?czyli? Panu Wojciechowi Sosińskiemu, Wiceprezesowi Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej dyplom z podzi?kowaniem za dotychczasow? wspó?prac?.


Podzi?kowania dla Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego od Prezesa Jacka Silskiego

Prezes Jacek Silski podzi?kowa? Ministrowi Markowi Zagórskiemu za wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji dla PIRC. Okazj? do spotkania by?y obchody 30.lecia telewizji satelitarnej w Polsce.


Z?oty Medal 2019 Wybór Konsumentów dla Cyfrowego Polsatu

Relacja z wr?czenia presti?owej nagrody dla Cyfrowego Polsatu za zestaw internetu domowego 300, który otrzyma? Z?oty Medal 2019 Wybór Konsumentów w Konkursie na najlepszy produkt Mi?dzynarodowych Targów Poznańskich.

Materia? zrealizowany przez Telewizj? Polsat z okazji 30-lecia TV satelitarnej w Polsce w Polsat News.


MUX-8

Zapraszamy do zapoznania si? z felietonem na temat MUX-8. To bardzo nowoczesne rozwi?zanie. Oprócz tradycyjnych kana?ów telewizyjnych, po pod??czeniu telewizora do internetu mo?liwe b?dzie ogl?danie dodatkowych tre?ci w tzw. kana?ach wirtualnych.

Felieton


Raport z Wystawy TELETECHNIKA 2019

W dniach 13-15 marca 2019 roku, w Centrum Expo XXI w Warszawie, odby?y si? XV Mi?dzynarodowe Targi Sprz?tu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2019, które by?y po??czone z Wystaw? TELETECHNIKA 2019.

RAPORT Teletechnika 2019


30 lat telewizji satelitarnej w Polsce

Agencja Informacyjna Newseria zamie?ci?a artyku? i krótk? relacj? z Uroczystej Gali Otwarcia Wystawy TELETECHNIKA 2019, podczas której wr?czono? statuetki, mi?dzy innymi, z okazji 30.lecia telewizji satelitarnej w Polsce. Na temat jubileuszu wypowiedzieli si?: Przewodnicz?cy KRRiT, Witold Ko?odziejski, Prezes ASTRA CEE, Pan Marcin Ornass-Kubacki oraz Prezes Zarz?du PIRC, Jacek Silski.

Ca?y artyku? i relacja


XVIII Sympozjum ?wiata Teleinformatyki i Infrastruktury

W dniach?3-4 kwietnia 2019 r. w Arche Hotel Krakowska w Warszawie, odb?dzie si? 18. Edycja Sympozjum ?wiata Teleinformatyki i Infrastruktury. Sympozjum towarzyszy? b?dzie Konkurs Z?otych Anten, który ma na celu popularyzacj? zarówno osób, jak i firm, które przyczyni?y si? do rozwoju rynku telekomunikacyjnego, ICT i transformacji Gospodarki do fazy 4.0. Og?oszenie zwyci?zców Konkursu i wr?czenie statuetek laureatom nast?pi podczas towarzysz?cej wydarzeniu wieczornej Wielkiej Gali Z?otych Anten.

CZYTAJ WI?CEJ


Eksperci PIRC w programie „Warszawski Dzień”

Urszula Marzec (Astra CEE) i Krzysztof Sidor (Diomar) wyst?pili w programie „Warszawski Dzień” jako Eksperci PIRC.

Tematem rozmowy by?o 30.lecie telewizji satelitarnej w Polsce.

FILM do obejrzenia


Patronat Honorowy PIRC

27 marca 2019 roku w Warszawie odb?dzie si? szkolenie ?DYREKTYWA NIS I USTAWA O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZE?STWA”. G?ównym celem wydarzenia jest wymiana do?wiadczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w?ród? przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, które zajmuj? si? kwestiami: cyberbezpieczeństwa, ochrony danych, bezpieczeństwa systemów informatycznych.

CZYTAJ WI?CEJ


Konkurs Osobowo?? Roku 2018 rozstrzygni?ty!

Podczas Uroczystej Gali Otwarcia Targów ELEKTROTECHNIKA 2019 i Wystawy TELETECHNIKA 2019 og?oszono wyniki Konkursu Osobowo?? Roku 2018. W kategorii otoczenie biznesu Laureatk? zosta?a Pani Krystyna Ros?an-Kuhn, mi?dzynarodowy ekspert w dziedzinie wdra?ania radiowej emisji cyfrowej na ?wiecie, dzia?a na rzecz u?atwień dost?pu do mediów i multimediów dla osób niepe?nosprawnych. Organizatorka i wspó?organizatorka wielu konferencji zwi?zanych z cyfryzacj? radiofonii i telewizji. Znana w ?rodowisku ze swego zaanga?owania w implementacj? i popularyzacj? radiofonii i telewizji cyfrowej, niekwestionowany autorytet w bran?y.


IX Wystawa TELETECHNIKA 2019

Ju? po raz dziewi?ty w ramach XVII TARGóW ELEKTROTECHNIKA odbywa? si? b?dzie? IX WYSTAWA? TELETECHNIKA – jedyna w Polsce impreza wystawiennicza, obejmuj?ca swym zakresem zagadnienia zwi?zane z budownictwem telekomunikacyjnym i instalacjami teletechnicznymi, podczas której odbywa? si? b?d? warsztaty, szkolenia i prezentacje na temat najnowocze?niejszych rozwi?zań dla telekomunikacji i teletechniki. Skierowana jest do producentów i dystrybutorów urz?dzeń, doradców, projektantów, wykonawców? i administratorów wszelkich systemów teletechnicznych.


Komisja Prawa Autorskiego

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podpisa? akty powo?ania arbitrów Komisji Prawa Autorskiego IX kadencji. ?Cz?onkami Komisji zostali nominowani przez Polsk? Izb? Radiodyfuzji Cyfrowej Panowie Janusz Piotr Kolczyński i Dariusz Kazberuk. 13 marca 2019 roku odby?o si? w siedzibie Departamentu W?asno?ci Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uroczyste wr?czenie aktów powo?ania na arbitrów Komisji Prawa Autorskiego 9 kadencji ?oraz pierwsze posiedzenie Komisji Prawa Autorskiego, na którym wybrano przewodnicz?cego Komisji Prawa Autorskiego.


Senat zabra? UKE kompetencje ws. pasma 700 MHz pod sie? 5G

Poprawk? ograniczaj?c? przyznane wcze?niej UKE kompetencje dotycz?c? zagospodarowania pasma 700 MHz zaproponowali senatorowie. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Wed?ug wcze?niejszych planów to Prezes UKE mia? zdecydowa? o zagospodarowaniu cz?stotliwo?ci 700 MHz.?Zgodnie z poprawk? o rozdysponowaniu cz?stotliwo?ci zdecyduje specustawa.

CZYTAJ WI?CEJ


Liga Specjalistów

16 stycznia rusza III tura Ligi Specjalistów. Fina? b?dzie mia? miejsce na Targach ELEKTROTECHNIKA 2019 w Warszawie. Ide? konkursu jest propagowanie wiedzy technicznej oraz integracja ?rodowiska specjalistów bran?y teletechnicznej i elektrycznej.
Na cele konkursu zosta?a uruchomiona specjalna strona internetowa

Do udzia?u w konkursie mo?na w??czy? si? od III tury i odpowiedzie? na pytania z poprzednich tur.


ARCHIWUM: 2018 <> 2017 <> 2016 <> 2015


?

Copyright ? PIRC 2012-2018

JK彩票 黔东| 东阿县| 苍南县| 四川省| 浑源县| 济源市| 吉木萨尔县| 明光市| 门头沟区| 纳雍县| 汪清县| 颍上县| 长顺县| 唐河县| 武川县| 迁安市| 五常市| 陈巴尔虎旗| 漳平市| 贵港市| 牙克石市| 茶陵县| 隆昌县| 林西县| 芜湖县| 庄浪县| 阜城县| 灵山县| 博爱县| 达州市| 林口县| 东辽县| 秀山| 习水县| 浦城县| 海丰县| 深州市| 黄浦区| 灵丘县| 永仁县| 泸水县|